Agenda | APEL DESCHIS | Preambul

 

Înscrieri deschise!
Descarcă formular

La doi ani de la lansarea în mod oficial, la sediul Senatului României, a asociației cu caracter național Comunitățile Locale Riverane Dunării, afiliată, între timp, la Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR – Viena), conform unei tradiții deja instaurate, se organizează în data de 22 septembrie 2016, evenimentul-consultare cu stakeholderi din mediul public și din sectorul privat privind completarea și armonizarea cadrului legislativ și instituțional, referitor la corelarea dezvoltării urbane cu aceea a infrastructurii și activităților portuare, cu impact comun în special asupra turismului și dezvoltării locale de-a lungul cursului inferior al Dunării.

Task Force SUERDÎntre timp, urmare a unei inițiative comune guvernamentale și non-guvernamentale, cu sprijinul și participarea reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei și Ministerului Dezvoltării Regionale prin Autoritatea Națională de Turism, a fost creat Task Force-ul SUERD, destinat unei mai bune concertări a eforturilor privind promovarea și aplicarea Strategiei Dunării în toate județele țării, cât și identificarea împreună a temelor prioritare și oportunităților de finanțare UE pentru proiectele majore cu impact macro-regional, în special pentru o cît mai bună pregătire a participării românești la Forumul Anual SUERD (Bratislava, 2016).

În acest context, sub Patronajul Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, prin amabilitatea Dlui Senator Octavian MOTOC, în data de joi, 22 septembrie 2016, la Sala ”Avram Iancu” din cadrul Senatului României va avea loc Conferința Națională „Dezvoltare integrată urbană, portuară și turistică – oportunități de finanțare UE”.

Header.

 

În Europa, realitatea ultimelor decenii demonstrează că nu poate exista cu adevărat o dezvoltare urbană și o capacitate implicită de inovare a orașelor din zonele fluviale și maritime fără o inter-conectare cu zonele portuare, șantierele navale și alte capacități de infrastructură aferente. Decalajul acumulat între partea de amonte și cea de aval ale Regiunii Dunării nu poate fi adâncit decât cu consecințe dificil de prevăzut pentru întreg echilibrul macrocregional.

Bunele practici dezvoltate până în prezent arată că crearea unor punți de legătură între componentele principale ale zonelor urbane, chiar a unor ”spații creative”, cum sunt la ora actuală denumite (după modelul noului Centru de Inovare Urbană de la Londra, de pildă), devine imperios necesară pentru a stimula atât inovarea pusă în serviciul dezvoltării inteligente, cât și o mult mai strânsă colaborare între reprezentanții diverselor profesii și specializări care pot concura la prosperitatea și siguranța de zi cu zi a cetățenilor.

Agenda previzională

11.30 – 12.30 Sosirea și înregistrarea participanților

Vin d’Honneur

12.30 – 14.00 Partea I: Obstacole și lacune legislative și instituționale privind stimularea cooperării între decidenții implicați în dezvoltarea/inovarea urbană și cea portuar-navală – sumar executiv supus atenției invitaților și participanților din partea CLDR

Co-Moderatori:

 • Dr. Octavian ȘERBAN – Ministerul Fondurilor Europene

 • Sever AVRAM – Asociația CLDR România

Invitați și speakeri:

 • Senatul României – Dl Senator Octavian MOTOC

 • Camera Deputaților – Dl Deputat Mihai TARARACHE

 • CLDR România – Dl Primar Viorel POPESCU

 • Consiliul Legislativ – Președinte Dr. Dragoș ILIESCU (sau prin reprezentant)

 • Cancelaria Primului Ministru – Dl Consilier de Stat Victor GIOSAN

 • Autoritatea Națională pentru Turism – Dna Președinte Anca NEDEA PAVEL

 • Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic – Dl Secretar de Stat Mihai LISEȚCHI

 • Ministerul Economiei – Dl Director Marius ANDRA

 • Ministerul Transporturilor – Dl Secretar de Stat Ion TROCARU (sau prin reprezentant)

 • Danubius Academic Consortium – Conf. Dr. Andy PUȘCĂ, Rectorul Universității Danubius

14.00 – 14.30 Ceremonia de decernare a Diplomei de Excelență ”Dezvoltare Integrată: Dunăre-Marea Neagră”

În continuarea unei tradiții instaurate încă din anul 2011, Consorțiul Organizatoric a inițiat un puternic lobby instituțional în sprijinul aprofundării cooperării între diverșii actori, decidenți și beneficiari prin conferirea unor Diplome de Excelență destinate recompensării sau încurajării reprezentanților din cele mai diverse domenii de concepție sau acțiune care promovează obiectivele inovării integrale în context românesc și macro-regional.

14.30 – 16.00 Partea II: Măsuri și soluții pro-active privind promovarea unui nou stil de cooperare prin Comunitatea de Practici în favoarea Inovării Integrale. Oportunități actuale de finanțare UE prin Centre de Transfer Tehnologic (POR), Grant Expert, Business Angels etc

 • Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați – Dl Director General Luigi Marius CIUBREI (sau prin reprezentant)

 • Zona Metropolitană Constanța – Dna Director Executiv Ani MERLĂ

 • Universitatea Maritimă din Constanța – Dl Prorector Gabriel RAICU

 • Parcul Industrial Galați – Dl Director Costică VOICU

 • Ambasador Special al Strategiei Dunării (Landul Bavaria) – Dl Wienfried SENKER

 • Asociația CINAQ – Dr. Georgeta GHEȚE

 • Av. Dumitru BĂDRĂGAN

 • Reprezentantul Primăriei Municipiului București

16.00 – 16.15 Lansarea oficială a noului program de tip postuniversitar online ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței

16.30 – 17.00 Concluzii și remarci finale.

Reuniunea se va încheia cu lansarea oficială a noului program de tip post-universitar online Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței, organizat în parteneriat de CLDR România, membră a celui mai important consorțiu de universități și instituții de cercetare la nivelul regiunii Dunării – Danubius Academic Consortium – DAC și Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart”, proiect fondat în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate.

Reuniunea se va încheia cu adoptarea unui set de propuneri și recomandări care să conducă, ulterior, la o cooptare a orașelor portuare în rețelele specifice la nivel dunărean și european și la o stimulare a schimburilor comerciale și turistice între acestea.

Participarea se va face în limita de locuri disponibile, conform principiului ”Primul venit-primul servit”, pe baza de transmitere a Formular de Înscriere în perioada 5-15 septembrie 2016. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Secretariatul CLDR la adresa secretariat@cldr.ro și tel./fax:021.2304997.

Înscrieri deschise!
Descarcă formular

Locuri rămase disponibile: 51

APEL DESCHIS
cu propunerile și recomandările privind reformarea dezvoltării urbane în zonele portuare
care va fi lansat la Conferința Națională SUERD – Senatul României, 22 septembrie 2016

În atenția Parlamentului României, a Guvernului României,
a celorlalți factori de decizie implicați în procesul de stimulare a dezvoltării urbane integrate, portuare și turistice, în special în contextul aplicării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

În vederea unei accelerări a racordării României la ritmurile și politicile privind creșterea competitivității sociale și economice, îndeosebi cu accent pe relansarea macro-regiunii pilot a Dunării, membrii Task Force-ului SUERD, creat în iunie 2016, în urma consultării organizate la Ministerul Fondurilor Europe, precum și participanții la Conferința Națională (Senatul României, 22 septembrie 2016) își doresc să aducă o contribuție decisivă din punct de vederea al viitoarei dezvoltări urbane integrate a României și prin formularea acestui document, solicită autorităților publice centrale și locale   să adopte următorul set de reforme și măsuri de sprijin privind dezvoltarea orașelor și zonelor portuare din România:

 1. în vederea posibilității de a accessa în special Fondul European de Investiții Strategice (ESFI), stabilit prin Planul Juncker, stabilizarea și aplicarea coerentă a legislației existente sau completarea adecvată a acesteia privind Parteneriatul Public-Privat (PPP), care să confere compatibilitate cât mai largă, inclusiv cu celelalte state partenere avansate din cadrul macro-regiunii Dunării;
 2. în vederea unei aplicări optime a Agendei Urbane UE și a obiectivelor SUERD, modificarea/îmbunătățirea legislației privind responsabilitatea managementului și dezvoltării zonelor portuare și a șantierelor navale, în așa fel încât comunitățile locale și operatorii economici-turistici să poată avea un cuvânt de spus și să contribuie în mod efectiv la aplicarea unor strategii de valorificare și devoltare a acestor obiective în mod integrativ și coerent, în beneficiul global al zonelor respective, al cetățenilor și turiștilor;
 3. identificarea de metode și stimulente concrete privind afacerile întreprinzătorilor mici și mijlocii din sectorul meșteșugăresc, inclusiv prin utilizarea componentei digitale pentru dezvoltarea acestui gen de afaceri de care să poată profita comunitățile în ansamblul lor;
 4. introducerea pe scară largă a unor modalități de sprijinire prin lege a reținerii și valorificării procesului de inovare la sursă, în serviciul tinerilor inovatori, al comunităților locale și al relansării orașelor și zonelor portuare;
 5. promovarea consecventă și sistematică a bunelor practici dezvoltate în alte state dunărene și europene privind înființarea și dezvoltarea unor ”spații creative” specifice în orașele și zonele portuare pentru o transpunere eficientă în practică a conceptului de ”dezvoltare inteligentă”, precum și a cooperării între reprezentanții diverselor profesii și specializări din zonele respective;
 6. revizuirea legislației actuale privind sponsorizarea și adaptarea celei existente pentru aplicarea pragmatică a conceptului de responsabilitate socială corporativă pentru toate companiile mari care activează și utilizează capacitățile portuare/navale din orașele aflate în zona maritimă, de-a lungul Dunării sau așezate pe afluenții principali ai Dunării;
 7. formularea unor politici și metode care să transpună recomandarea UNESCO (Historic Urban Landscape – HUL) privind punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric în interacțiune cu cele de tip urban-industrial sau legate de turismul de tip ecologic, peisagistic și ecumenic.

Acest text este prezentat în formă de lucru, iar comentariile, sugestiile și recomandările din partea tuturor stakeholderilor și decidenților sunt binevenite pentru completarea documentului în forma sa finală și pot fi transmise pe adresa secretariat@cldr.ro.

Preambul în vederea implementării noului model de dezvoltare urbană inteligentă

în cadrul transpunerii SUERD în România

Deși orașele-port și ariile portuare din România dețin un potențial de dezvoltare deosebit de înalt, în practică, se dovedește că este necesară promovare unui nou model de dezvoltare durabilă și activarea unor procese creative ale „economiei circulare” printr-o abordare sinergică, care să combine activitățile economice, logistice și industriale cu componenta de regenerare a patrimoniului cultural și cu valorizarea creativității propriilor locuitori. Numai în acest fel, aceste zone pot să devină laboratoare de cretivitate stimulate prin peisaje culturale și istorice specifice, conform recomandării la nivel internațional UNESCO, care include în prezent depozitele, silozurile, docurile, punctele de acostare, arheologia industrială sau iluminațiile din zonele portuare. Toate acestea se subsumează perspectivei cunoscută sub numele HUL (Historic Urban Landscape), considerată aptă să stimuleze la nivel global devoltarea urbană de tip SMART prin noi instrumente, metode și abordări de planificare și management  a sistemelor urbane.

În acest sens, este evident faptul că, la noi, suportul legislativ și procedural actual, precum și nivelul extrem de fragmentat al diverselor instituții și decidenți nu permit evoluția scontată la nivel global și al Agendei Urbane a Uniunii Europene.

De aceea, cu ocazia acestei Conferințe Naționale și în prezența reprezentanților tuturor decidenților și deținătorilor de interese, ne propunem să lansăm un Apel deschis privind îmbunătățirea radicală a cadrului existent și identificarea de stimulente legislative și financiare care să permită pe viitor o schimbare a stării de lucruri din prezent. În context, considerăm imperios necesare asumarea și promovarea la nivelul tuturor zonelor maritime, fluviale sau străbătute de afluenți ai Dunării a următoarelor componente și direcții de acțiune:

 • crearea unui nou „metabolism circular” la nivelul acestor zone care să poată fi preluat și extins către întreaga zonă urbană și regiune prin modificarea modului de utilizare al peisajelor și spațiului pe baza unui nou stil de planificare eficientă și a unui concept capabil să ridice standardele de calitate în mod integrativ, la nivelul peisagisticii urbane în ansamblu;
 • integrarea activă în procesul de promovarea a noului model de dezvoltare a componentei de elasticitate și regenerare ecologică  a zonelor urbane respective;
 • în paralel, stimularea căutării unei identități culturale și a unui sens al locurilor respective, în așa fel încât să se amelioreze calitatea peisajelor cultural-urbane prin promovarea planificării și a design-ului urbanistic, în sens larg, prin incorporarea și stimularea creativității / inovării din zonele respective;
 • introducerea și utilizarea pe scară largă a tehnologiilor inovative și IC&T, în scopul realizării proceselor de circularitate și sinergie amintite, pentru a deschide în acest fel o perspectivă către un spațiu multi-dimensional, receptiv la interdependențe și conexiuni;
 • luarea în considerație a unei perspective trans-disciplinare, care să privilegieze atât partea, cât și întregul, prin interconectarea intereselor particulare și a bunurilor de pus în comun;
 • preluarea unor bune practici și experimente-pilot din alte state europene privind evaluarea periodică a rezultatelor pe baza unor indicatori specifici, care să conducă la o „cunoaștere generalizată”, derivată din practici concrete;
 • în urma procesului de evaluare etapizată, propunerea și generarea de noi planuri și proiecte de management care să convertească fostele specificități pitorești localiste în focare inovative de dezvoltare urbană a porturilor și zonelor portuare din toate unghiurile de vedere: economic, turistic, cultural, uman.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, 24PH.ro, Curierul de Dobrogea, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, „Buletin Dunărean”.